Adatvédelem

WEBOLDAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 1. BEVEZETÉS
 2. A [Keresztes Sándor / Crewkraft] (a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) elkötelezett a honlapra látogatók (a továbbiakban: Látogató vagy Érintett) személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja a Látogatók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan adminisztratív, számítástechnikai és fizikai biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme iránt.
 3. A Társaság, mint adatkezelő a Látogató által a weboldalon keresztül megadott személyes adatokat az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), illetve egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek és az egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli.
 4. A Társaság a jelen Weboldal Adatkezelési Tájékoztatóval (a továbbiakban: Tájékoztató) tájékoztatja a honlapra Látogatókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedésekről, illetve az Érintetti jogok gyakorlásáról.
 5. ADATKEZELŐ
 6. Név: [Keresztes Sándor]

Székhely: [Neuhausstr. 8C; Ebenthal; AT-9065]

Adószám: [ATU74695207]

E-mail: [office@crewkraft.at]

Telefonszám: [+43 664 37 28682]

Levelezési cím: [Neuhausstr. 8C; Ebenthal; AT-9065]

 

 1. Az alábbi fogalmakat a GDPR 4. cikke határozza meg.
 2. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 3. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 4. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 5. Különleges személyes adat: A személyes adatok kategóriáján belül a GDPR meghatároz továbbá egy alkategóriát, nevezetesen a Különleges személyes adatok kategóriáját, mely kategória a GDPR szerint magasabb védelmi szintet igényel az általános személyes adatokhoz képest. A GDPR szigorúbb feltételeket határoz meg a Különleges személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelések esetére. A Különleges személyes adatok különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.
 6. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 7. Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
 8. Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.
 9. Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
 10. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek.
 11. Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy (bővebben lásd fent a „Személyes adat” definíciójánál).
 12. Érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 13. Gyermekek esetében a hozzájárulás: A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. 
 14. Felügyeleti hatóság: egy tagállam által a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak a személyes adataik kezelése tekintetében történő védelme érdekében létrehozott független közhatalmi szerv.
 15. Felügyeleti hatóság Magyarországon: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., weboldal: naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefon: 06- 1-391-1400, 06-30-683-5969, 06-30-549-6838, fax: 06-1-391-1410).
 16. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.
 17. Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
 18. ADATKEZELÉS CÉLJA
 19. A Társaság a Látogatók személyes adatait elsősorban közvetlen üzleti kapcsolat érdekében, szerződés, jogos érdek vagy hozzájárulás jogalap szerint gyűjti, melyről a jelen Tájékoztatóban foglaltakon kívül minden esetben külön tájékoztatásokat bocsát az Érintettek rendelkezésére. Társaság a jelen weboldalon kizárólag kapcsolattartás céljából (V. pont) és cookie-k útján (VIII. pont) kezel személyes adatokat az ott meghatározott célokból. A Látogató bármikor tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet a további, őt megillető jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel (X. pont).
 20. A Társaság felhívja a figyelmet, hogy kizárólag 16 életévüket betöltött személyek adhatják meg saját maguk a hozzájárulásukat. Tizenhat év alatti személyek esetén a szülői felügyeletet gyakorló adhat hozzájárulást.
 21. Adatait a hozzájárulás visszavonásáig, tiltakozásig (kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak) vagy a cél lejártáig őrizzük, esetleges jogszabályi kötelezettség esetén pedig a jogszabályban meghatározott idő elteltéig.
 22. KAPCSOLATTARTÁS
 23. Amennyiben kérdése van és fel kívánja venni a Társasággal a kapcsolatot, ezt a jelen honlapon elhelyezett [Kapcsolat] menün keresztül teheti meg. A Társaság a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdeke alapján kezeli e körben az Érintettek személyes adatait: a Társaságnak jogos érdeke, hogy a Látogatókkal kapcsolatot tudjon tartani a Látogató megkeresését követően.
 24. Az adatkezelés célja a Látogató esetlegesen felmerülő kérdéseinek a megválaszolása.
 25. A Társaság tájékoztatja a Látogatókat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. A Társaság e körben felhívja a figyelmet, hogy a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 26. Érintett e körben minden természetes személy, aki a Társasággal kapcsolatot létesít és ennek érdekében a személyes adatait a Társaság részére megadja.
 27. A kezelt adatok köre: név, küldés dátuma és időpontja, e-mail cím, más, az üzenetben a Látogató által megadott személyes adatok, az üzenet tartalma.
 28. A személyes adatok címzettjei azok a természetes személyek, akik a Társaságnál a Társaság képviseletében ki vannak jelölve a Látogatókkal való kapcsolattartásra.
 29. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során nem történik.
 30. A Társaság a kapcsolattartás során hozzá beérkezett, általa kezelt személyes adatot az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével töröl.
 31. A Társaság felhívja a Látogató figyelmét, hogy szenzitív adatot (pl.: egészségügyi adat) kapcsolattartási céllal ne adjon meg, ilyen adatokat az Adatkezelő a kapcsolattartás során nem kezel. Amennyiben a Látogató saját döntése alapján a [Kapcsolat] menüben olyan személyes adatokat ad meg, amelyek a kapcsolattartáshoz nem szükségesek, a Társaság az ilyen adatokat haladéktalanul törli. Az ilyen adatok törléséig a Társaság átmeneti időszakra a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett hozzájárulása alapján kezeli ebben a körben az Érintett által megadott személyes adatokat.
 32. A Társaság továbbá felhívja a figyelmet arra is, hogy a [Kapcsolat] menü panaszkezelésre nem szolgál. A Társaság tevékenységével, termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos panaszt nem a weboldalon keresztül, hanem az egyéb elérhetőségeken tehet az Érintett.
 33. A kapcsolattartással kapcsolatos adatkezelés során az Adatkezelő a következő adatfeldolgozót veszi igénybe:

Név: [Knaller-Erdősi Henriette EV., 56108787]

Székhely: [9600 Sárvár Nádasdy út 2/a]

Adószám: [57394246-1-38]

 1. ADATOK MEGOSZTÁSA
 2. A Látogató személyes adatainak továbbítására kizárólag a Látogató hozzájárulása, az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése, illetve jogszabályi felhatalmazás alapján, az ott meghatározott terjedelemben kerülhet sor. Az Adatkezelő az Érintettet az adattovábbításról minden esetben megfelelően tájékoztatja.
 3. A Látogató személyes adatait a Társaság nem továbbítja az Európai Unión kívüli harmadik országoknak vagy nemzetközi szervezeteknek. A Társaság külön értesíti az Érintettet, ha a személyes adatait olyan szolgáltatónak szeretné átadni, amely az Európai Gazdasági Térségen kívül székel.
 4. A honlapon kezelt adatokhoz, a honlap Tárhelyszolgáltatójának is van hozzáférése.

Tárhelyszolgáltató neve: [MOKEROPT Zrt.]

Tárhelyszolgáltató székhelye: [1094 Budapest, Balázs Béla utca 18 3/4]

Tárhelyszolgáltató e-mail címe: [iroda@mokeropt.hu]

Tárhelyszolgáltató telefonszáma: [+36/70 6060539]

 1. A Társaság az elektronikus adatfeldolgozást olyan módon végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek, és biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között, csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. A Társaság az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.
 2. A Társaság a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
 3. Ha az adatvédelmi incidens a Társaság szerint valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről és közöli vele a GDPR 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat.
 1. Cookie: kis adat-csomag, amelyet az adott weboldal megnyitásával helyeznek el a Látogató digitális eszközén, különösen, de nem kizárólagosan a számítógépén, illetve mobilkészülékén, táblagépén. A cookie célja a webhely működtetése vagy működési hatékonyságának növelése, továbbá a cookie információkat küld a webhely tulajdonosai részére. A cookie-k tájékoztatást adnak a Társaság részére a Látogatók honlap használattal kapcsolatos szokásairól. A cookie-k segítségével a Társaság a weboldalt a Látogatók szokásainak megfelelően személyre szabhatja és ezáltal felhasználóbarátabbá teheti a honlapot.
 2. A cookie-k típusai:
 1. A Társaság által használt cookie-król (és más hasonló technikákról) részletesen a Társaság [Sütikre Vonatkozó Tájékoztatójában] olvashat, ami [itt] érhető el.
 2. A weboldal működéséhez elengedhetetlen cookie-kat a Társaság a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (az Adatkezelő jogos érdeke), a többi cookie-t a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (önkéntes érintetti hozzájárulás) alapján kezeli. A cookie-kat a Látogatónak kell beállítania a szerint, hogy elfogadja-e őket vagy sem. Alapértelmezetten a hozzájáruláson alapuló cookie-k a kezelési felületen nincsenek engedélyezettként beállítva. A Társaság weboldalának használatához egyebekben többnyire nem szükséges a cookie-k engedélyezése.
 3. EGYÉB ADATKEZELÉSEK
 4. E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről a Társaság az adatkezelés megkezdése előtt külön tájékoztatást ad az Érintett részére.
 5. AZ ÉRINTETT ADATVÉDELMI JOGAI
 6. Az Érintett többek között tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával, valamint visszavonhatja a hozzájárulását az adatok felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. Az érintett élhet továbbá a lenti 3. pontban részletezett jogorvoslati jogaival is.

Az adatvédelemmel kapcsolatos kérésivel, kérdéseivel, panaszaival kérjük elsődlegesen a következő elérhetőségen lépjen kapcsolatba az Adatkezelővel: [Keresztes Sándor; +43 664 37 28682; office@crewkraft.at]

 1. Az Érintettet az alábbi adatvédelmi jogosultságok illetik meg:
 1. Jogorvoslati lehetőségek

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: + 36 1 3911400

Fax: + 36 1 3911400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 1. A TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA
 2. A Társaság felhívja a Látogató figyelmét, hogy jelen Tájékoztató időről időre aktualizálhatja, ezáltal a Tájékoztató tartalma módosulhat. A megállapításokra vonatkozó változásokat a Társaság a weboldalán közzéteszi.

 

Kelt. Budapest, 2023. 04.19.